Sosyo-video 6: Adobong Pinas

Posted on: Apr 3, 2020

SOSYO-VIDEO 6: ADOBONG PINAS
Ni Clarence M. Batan

Adobo sa
Pinas, panlipas
Pagod sa
Bayang gasgas.

Post Archive